doradca finansowy Radom Tomasz Ładak

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ TOMASZLADAK.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe podczas korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady oraz zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 5. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
 6. Na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do potrzeb Użytkownika.
 7. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Tomasz Ładak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Ekspert Finansowy Tomasz Ładak z siedzibą przy: ul. Wernera 5/18, 26-600 Radom, Nip: 796 275 94 30

II. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Administrator informuje że Użytkownik ma prawo do:

a) wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);

b) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

c) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);

d) usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na kontakt@tomaszladak.pl

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu:

a) świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Użytkownikiem umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem/partnerem Administratora danych celem poszukiwania dla Użytkownika odpowiedniej usługi;

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

a) w zakresie świadczenia usług, w tym usług pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Użytkownika zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

c) w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu;

d) w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.

V. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

a) dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych

b) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej

VI. PLIKI COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić Urządzenie.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:

a. Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.

b. Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie dalej możliwe, z wyłączeniem funkcji Serwisu, które w związku ze swoimi funkcjonalnościami wymagają Plików Cookies.
 2. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
 3. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji i wygody korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

b. rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do konkretnego Urządzenia;

c. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;

d. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;

e. zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;

f. zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;

g. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika na Serwisie;

h. zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

i. zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

j. świadczenia usług reklamowych;

k. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów do preferencji Użytkownika;

l. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

m. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

 1. Używane ciasteczka w ramach takich usług jak: Google Analytics, Google Analytics 4, Google Signals, Google Ads oraz Google Moja Firma, Facebook, Facebook Pixel. W celu ograniczenia zbierania informacji o ciasteczkach, należy zmienić ustawienia personalizacji reklam w tych usługach.
 2. Więcej informacji na temat Plików Cookies dla przeglądarki:

a. Chrome dostępne są pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b. Firefox dostępne są pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c. Internet Explorer dostępne są pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

d. Opera dostępne są pod adresem: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e. Safari dostępne są pod adresem: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić́ z ważnych przyczyn podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Administratora.
 2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Prywatności na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Skip to content