Q&A Program Pierwsze Mieszkanie

Bezpieczny Kredyt 2%

pierwsze mieszkanie

1. Kto może przystąpić do kredytu?

Aby przystąpić do kredytu musicie spełnić następujące warunki:
• posiadacie zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chcecie uzyskać,
• kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
• kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
• kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich
• kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

2. Jaka jest maksymalna kwota kredytu ?

Maksymalna kwota to 500 000 zł w przypadku singli  lub 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko

3. Jaki jest wymagany wkład własny ?

Max 200 000 PLN, czyli  można więc kupić nieruchomość maksymalnie za 700 000 zł lub 800 000 zł. Wyjątek stanowi budowa domu, gdy jedynym wkładem własnym działka lub pieniądze wypłacone z Konta Mieszkaniowego, to łączna wysokość wkładu i kredytu nie przekracza 1 mln zł.

Jeśli połączymy program z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym, możemy nie posiadać wkładu własnego.

4. Jaka jest wysokość oprocentowania ?

Oprocentowanie stanowi baza która wynosi tytułowe 2% + marża banku. Będzie ona uzależniona od banku prawdopodobnie wkładu własnego. Możemy spodziewać się marż w przedziale 2% -3%. Tak więc finalnie oprocentowanie będzie zaczynać się od ok 4%.

5. Jak długo będzie trwało preferencyjne oprocentowanie kredytu ?

Preferencyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 10 lat.

6. Czy oprocentowanie będzie stałe czy zmienne ?

W okresie obowiązywania dopłat oprocentowanie będzie stałe podzielone na dwa 5 – letnie okresy. Po 5 latach kwota dopłat będzie ustalona na nowo.

7. Czy będą limity cen mieszkań ?

Nie, ograniczać nas będzie tylko kwota kredytu i max wkład własny.

8. Czy będą limity udzielonych kredytów ?

Najprawdopodobniej takiego limity nie będzie w pierwszym roku trwania programu, w kolejnych już tak.

9. Kiedy wypłata dopłat może zostać przerwana ?

Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:

–  w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego;

– w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców);

–  w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona;

–  w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

 –  jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

–  kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że: a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy;

–  w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość;

–  stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat;

–  dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

10. Czy może dojść do sytuacji kiedy trzeba zwrócić dopłaty ?

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi.

11. Czy będzie można sprzedać nieruchomość w okresie dopłat ?

Tak, powoduje to zatrzymanie dopłat, tych wcześniej otrzymanych nie trzeba zwracać.

12. Co jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkowo i jedno z nich już miało mieszkanie ?

Nie mogą skorzystać z programu.

13. Czy w przypadku małżeństwa z rozdzielnością majątkową będzie mógł przystąpić do kredytu tylko jeden z małżonków ?

Prawdopodobnie nie.

14. Czy o kredyt mogą ubiegać się związki nieformalne ?

Tak, o ile mają wspólne dziecko.

15. Czy mogę zarezerwować wcześniej mieszkanie u dewelopera, zanim program wejdzie w życie ?

Tak, można podpisać umowę przedwstępną lub deweloperską. Nie może natomiast dojść wcześniej do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności.

16. Czy będzie można kredytować również wykończenie ?

Tak.

17. Czy będzie można kredytować miejsce postojowe ?

Najprawdopodobniej nie.

18. Jakie banki będą brały udział w programie ?

Jeszcze tego nie wiemy.

19. Czy na pewno będę mógł złożyć wniosek 1 lipca 2023 ?

Nawet jeśli program wejdzie w życie z tym dniem, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę podejście i wdrożenie programu w poszczególnych bankach, dlatego nie jest pewne czy mimo że program będzie obowiązywał, kredytobiorcy będą mogli od razu składać wnioski.

0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content